Skip to main content

Coronavirus (oppdatert 06.03.2020)

Alminnelige vilkår for pakkereiser gjelder: 

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.
Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.
Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

Hva som defineres som «ekstraordinære omstendigheter» styres til enhver tid av UDs reiseråd. Ellers gjelder våre generelle betingelser. 
 


Generelle betingelser (gjelder fra 01.11.2019)

Bestilling
Ved reisens bestilling betales et forskudd på kr 2000 per person samt eventuell avbestillingsforsikring. Ved bestilling aksepterer den reisende disse betingelsene, og bestillingen er bindende for Merlot Reiser (heretter MR) når forskuddet er betalt. Hvis forskudd ikke er betalt innen fristen som angis ved bestillingen, står MR fritt til å annullere bestillingen uten varsel.

Priser
Prisene baserer seg på gjeldende valutakurser per 1. okt. 2019 og skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme. Hvis valutakurser, offentlige skatter el. avgifter endrer seg vesentlig fra denne dato, forbeholder Merlot Reiser seg retten til å endre prisene. Flypriser kan kun endres som følge av endring i prisen på drivstoff eller andre energikilder. Et varsel om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise. Hvis prisøkning utgjør 8 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Sluttfaktura for reisen skal betales 35 dager før avreise. Hvis betaling ikke er mottatt av MR innen denne fristen, kan reisen betraktes som annullert, og eventuelt selges til andre. 

Avbestilling uten avbestillingsforsikring hos Merlot Reiser
Kunden kan avbestille reisen og eventuelle ekstranetter etter følgende regler:
Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr 500 per person.
Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreise beholder MR det innbetalte depositum. Er det 31 dager eller mindre til avreise, beholder MR i tillegg det innbetalte beløpet for en ev. flyreise, da MR etter dette tidspunktet ikke får refusjon for avbestilte flybilletter.
Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har de nødvendige papirer (pass, flybillett e.l.), beholder MR hele reisens pris. 
NB! For noen få turer der MRs rett til refusjon fra underleverandører er mer begrenset, vil andre avbestillingsbestemmelser gjelde, dette gjelder spesielt turene «Båt & sykkel». Disse individuelle refusjonsreglene vil finnes på MRs nett- og bestillingssider, og skal også gis på en klar og tydelig måte ved bestilling. De skal også fremkomme på bestillingsbekreftelsen kunden får på e-post eller i posten. 

Avbestilling med avbestillingsforsikring hos Merlot Reiser
Dersom det ved bestilling av reisen tegnes en avbestillingsforsikring på kr 300 per person, har den reisende følgende rettigheter: Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller hans nære familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at han da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Velger den gjenværende å reise, vil vedkommende ikke bli belastet for et ev. enkeltromstillegg. Når forhold som her er nevnt, inntreffer, må den reisende umiddelbart informere MR om at reisen ikke kan gjennomføres. Sykdom skal dokumenteres med legeattest med angivelse av sykdommen, alvorlige ulykker med betydelig skade skal dokumenteres med politirapport eller attest fra forsikringsselskap. Dokumentasjon skal sendes MR senest en måned etter at avbestillingen ble foretatt. Deretter vil MR refundere innbetalt beløp minus et administrasjonsgebyr på kr 300 per person. Avbestillingsforsikringen refunderes ikke. 

Eventuell omgjøring til enkeltrom
Dersom kunden på en gruppetur med reiseleder ønsker å dele et twinrom med en annen reisende, vil MR belaste kunden for gjeldende enkeltromstillegg. Dette tillegget vil bli refundert dersom det innen avreise melder seg på en annen som også ønsker å dele twinrom på valgt avgang.
For alle turer gjelder følgende: 
Har kunden bestilt en reise i delt dobbelt-/twinrom sammen med et reisefølge og sistnevnte avbestiller slik at kunden må over i enkeltrom, gjelder følgende regler: Hvis reisefølget avbestiller mer enn 42 dager før avreise, må reisende kunde betale gjeldende enkeltromstillegg. 
Hvis reisefølget avbestiller mellom 42 og 15 dager før avreise, deler MR og reisende kunde gjeldende enkeltromstillegg. 
Hvis reisefølget avbestiller 14 dager eller mindre før avreise, vil Merlot Reiser ikke belaste reisende kunde for gjeldende enkeltromstillegg. 

Endringsgebyr
Dersom kunden etter at en reise er bekreftet fra MR ønsker å endre sin bestilling (reisedag, reisemål, hotell etc.), vil kunden bli belastet med et endringsgebyr på kr 200 per person, dersom MR har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Dette gjelder ikke tilleggsbestillinger av ekstranetter eller flyreise. 

Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter MR om dette innen rimelig tid før avreise. Overdragelse etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid med de regler MR er bundet til av et ev. flyselskap. Der flyselskapet aksepterer navneendringer vil opprinnelig kunde og den nye reisende hefte solidarisk for både slikt gebyr og ev. restbeløp for reisen.  

Merlot Reisers plikter
MR forplikter seg til å gjennomføre reisen slik den er omtalt på www.merlot.no. Hvis det ikke skulle melde seg nok deltakere til en avgang for gruppetur, kan MR avlyse reisen senest 20 dager før avreise, og den reisende vil få valget mellom en annen avgang, eller at alle innbetalte beløp refunderes. MR kan også avlyse en pakkereise dersom den ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Den reisende har i disse to tilfellene ikke rett til erstatning. 

Den reisendes plikter
Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som pass, flybillett o.l. Reiseforsikring er obligatorisk. Den reisende plikter å følge MRs anbefalinger nøye med hensyn til nødvendige klær og utstyr for turen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og MRs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, for bruk av sykkelhjelm under sykkelturer og å være moderat med inntak av alkohol underveis. Den reisende står ansvarlig for skade på hotellinventar, sykler og el-sykler samt tyveri av ulåste eller uforsvarlig låste sykler og el-sykler.

Bagasjetransport
Med bagasjetransporten kan det bare sendes klær og utstyr som er for tungt for at den reisende ønsker å ta det med seg i løpet av dagen. Verdisaker med liten vekt og stor verdi, som f.eks. penger, nødvendige medisiner, briller, smykker, kamera, pass, kredittkort etc., bør den reisende ha på seg til enhver tid. Vårt maksimale ansvar for bagasje under transport begrenser seg til 1 hovedkolli og kr 10 000 per person. Små tilleggskolli tar vi ikke ansvar for. Blir bagasje skadet under bagasjetransport, må den reisende umiddelbart underrette MRs representant eller samarbeidspartner på stedet om dette, hvis ikke faller klageretten bort.  

Flyreiser
Våre priser for fly gjelder fra Gardermoen, Torp, Kjevik, Sola og Flesland. Vi tar forbehold om ledige flybilletter. Det finnes som regel mulighet for tilslutningsfly fra andre flyplasser mot et tillegg. Fra 31 dager før avreise kan flybilletten ikke endres. Våre reiser selges også uten fly. Kjøper kunden reisen uten fly, har MR ikke noe ansvar for ubenyttede innkjøpte billetter dersom en gruppereise ikke blir gjennomført. 

Ved mangler
Hvis den reisende mener at det er mangler ved reisen, skal den reisende uten ugrunnet opphold informere MRs representant, reiselederen eller MRs kontor i Oslo. Under forutsetning av at mangelen ble påpekt under reisen, og dersom manglene ikke blir avhjulpet på en tilfredsstillende måte innenfor en rimelig frist fastsatt av kunden, eller det er umulig eller medfører uforholdsmessige kostnader for MR å gjøre dette, kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert. Ev. kan kunden kreve å bli tilbudt alternative reisetjenester, prisavslag eller å få hevet reisen og kreve tilbake verdien av de reisetjenestene som ikke er levert. Dersom manglene fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av MR. MR er fri for erstatningsplikt dersom det kan dokumenteres at manglene skyldes uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter. 
Har kunden kjøpt fly- og ev. togreise gjennom MR, reiser den i henhold til betingelsene i transportørens befordringsansvar. Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU-forordning 2004-261, og informasjons- og erstatningsplikten påhviler her flyselskapet. 

Forsinkelser under transport bestilt gjennom MR, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn, anses etter pakkereiseloven normalt ikke som en mangel ved pakkereisen. Om forsinkelsen skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold MR eller transportselskapet ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter pakkereiseloven hindrer ikke at den reisende skal ha den assistanse og eventuelle kompensasjon den er berettiget til etter ovenfor nevnte EU-forordning. Der den reisende får utbetalt kompensasjonsbeløp iht. EU-reglene fra transportøren, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av ev. prisavslag/ erstatning etter pakkereiseloven.

Hvis det mellom den reisende og Merlot Reiser oppstår uenighet om mangler i reisen og betingelsene, kan den reisende bringe saken inn for Pakkereisenemnda innen 4 uker etter at endelig svar foreligger fra Merlot Reiser.

For forhold som ikke er nevnt under disse betingelser, gjelder «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. 
 

Merlot Reiser er medlem av det norske reisegarantifondet


 

Søk reise

  • NRF Logo
  • RGF Logo