Betingelser 2018

Generelle betingelser 2018

Bestilling
Ved reisens bestilling betales et forskudd på kr 2000 per person samt eventuell avbestillingsforsikring. Ved bestilling aksepterer den reisende disse betingelsene, og bestillingen er bindende for Merlot Reiser når forskuddet er betalt. Hvis forskudd ikke er betalt innen fristen som angis ved bestillingen, står Merlot Reiser fritt til å annullere bestillingen uten varsel.
 

Priser
Prisene baserer seg på gjeldende valutakurser per 1. nov. 2017. Hvis valutakurser, flypriser eller annet endrer seg vesentlig fra denne dato, forbeholder Merlot Reiser seg retten til å endre prisene. Hvis prisøkning utgjør 10 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Sluttfaktura for reisen skal betales 35 dager før avreise. Hvis betaling ikke er mottatt av Merlot Reiser innen denne fristen, kan reisen betraktes som annullert, og eventuelt selges til andre. 


Avbestilling uten avbestillingsforsikring hos Merlot Reiser
Kunden kan avbestille reisen og eventuelle ekstranetter etter følgende regler:
Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr 500 per person.
Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreise beholder Merlot Reiser det innbetalte depositum. Er det 31 dager eller mindre til avreise, beholder Merlot Reiser i tillegg det innbetalte beløpet for en ev. flyreise, da vi etter dette tidspunktet ikke får refusjon for avbestilte flybilletter.
Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har de nødvendige papirer (pass, flybillett e.l.), beholder Merlot Reiser hele reisens pris. 
NB! For noen få turer der vår rett til refusjon fra underleverandører er svært begrenset, vil andre avbestillingsbestemmelser gjelde, dette gjelder spesielt turene «Båt & sykkel». Disse individuelle refusjonsreglene vil finnes på våre nettsider, og skal også gis på en klar og tydelig måte ved bestilling.
 

Avbestilling med avbestillingsforsikring hos Merlot Reiser
Dersom det ved bestilling av reisen tegnes en avbestillingsforsikring på kr 300 per person, har den reisende følgende rettigheter: Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller hans nære familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at han da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Velger den gjenværende å reise, vil vedkommende ikke bli belastet for et ev. enkeltromstillegg. Når forhold som her er nevnt, inntreffer, må den reisende umiddelbart informere Merlot Reiser om at reisen ikke kan gjennomføres. Sykdom skal dokumenteres med legeattest med angivelse av sykdommen, alvorlige ulykker med betydelig skade skal dokumenteres med politirapport eller attest fra forsikringsselskap. Dokumentasjon skal sendes Merlot Reiser senest en måned etter at avbestillingen ble foretatt. Deretter vil Merlot Reiser refundere innbetalt beløp minus et administrasjonsgebyr på kr 300 per person. Avbestillingsforsikringen refunderes ikke. 


Eventuell omgjøring til enkeltrom
Dersom kunden har bestilt en gruppereise i delt dobbeltrom og det innen avreise ikke melder seg på andre som ønsker å dele dobbeltrom på valgt avgang, vil Merlot Reiser belaste kunden for gjeldende enkeltromstillegg. 
Har kunden bestilt en reise i delt dobbeltrom sammen med et reisefølge og sistnevnte avbestiller slik at kunden må over i enkeltrom, gjelder følgende regler: 
Hvis reisefølget avbestiller mer enn 42 dager før avreise, må reisende kunde betale gjeldende enkeltromstillegg. 
Hvis reisefølget avbestiller mellom 42 og 15 dager før avreise, deler Merlot Reiser og reisende kunde gjeldende enkeltromstillegg. 
Hvis reisefølget avbestiller 14 dager eller mindre før avreise, vil Merlot Reiser ikke belaste reisende kunde for gjeldende enkeltromstillegg. 
 

Endringsgebyr
Dersom kunden etter at en reise er bekreftet fra Merlot Reiser ønsker å endre sin bestilling (reisedag, reisemål, hotell etc.), vil kunden bli belastet med et endringsgebyr på kr 200 per person, dersom Merlot Reiser har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Dette gjelder ikke tilleggsbestillinger av ekstranetter eller flyreise. 
 

Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter Merlot Reiser om dette innen rimelig tid før avreise. Overdragelse etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid med de regler Merlot Reiser er bundet til av flyselskapet.  
 

Merlot Reisers plikter
Merlot Reiser forplikter seg til å gjennomføre reisen slik den er omtalt på www.merlot.no. Hvis det ikke skulle melde seg nok deltakere til en avgang for gruppetur, kan Merlot Reiser avlyse reisen senest 30 dager før avreise, og den reisende vil få valget mellom en annen avgang, eller at alle innbetalte beløp refunderes. Bare hvis det oppstår hendelser utenfor Merlot Reisers kontroll som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen, kan reisen avlyses senere enn 30 dager før avreisedagen. 

Den reisendes plikter
Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som pass, flybillett o.l. Reiseforsikring er obligatorisk. Den reisende plikter å følge Merlot Reisers anbefalinger nøye med hensyn til nødvendige klær og utstyr for turen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og Merlot Reisers representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, for bruk av sykkelhjelm under sykkelturer og å være moderat med inntak av alkohol underveis. Den reisende står ansvarlig for skade på hotellinventar, sykler og el-sykler samt tyveri av ulåste eller uforsvarlig låste sykler og el-sykler.
 

Bagasjetransport
Med bagasjetransporten kan det bare sendes klær og utstyr som er for tungt for at den reisende ønsker å ta det med seg i løpet av dagen. Verdisaker med liten vekt og stor verdi, som f.eks. penger, nødvendige medisiner, briller, smykker, kamera, pass, kredittkort etc., bør den reisende ha på seg til enhver tid. Vårt maksimale ansvar for bagasje under transport begrenser seg til 1 hovedkolli og kr 10 000 per person. Små tilleggskolli tar vi ikke ansvar for. Blir bagasje skadet under bagasjetransport, må den reisende umiddelbart underrette Merlot Reisers representant eller samarbeidspartner på stedet om dette, hvis ikke faller klageretten bort.  
 

Flyreiser
Våre priser for fly gjelder fra Gardermoen, Torp, Kjevik, Sola og Flesland. Vi tar forbehold om ledige flybilletter. Det finnes som regel mulighet for tilslutningsfly fra andre flyplasser mot et tillegg. Fra en måned før avreise kan flybilletten ikke endres. Våre reiser selges også uten fly. Kjøper kunden reisen uten fly, har Merlot Reiser ikke noe ansvar for ubenyttede innkjøpte billetter dersom en gruppereise ikke blir gjennomført. 
Den reisende flyr i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU-forordning 2004-261, og informasjonsplikten påhviler her flyselskapet. 
 

Ved mangler
Hvis den reisende mener at det er mangler ved reisen, skal den reisende straks informere Merlot Reisers representant, reiselederen eller Merlot Reisers kontor i Oslo. Hvis manglene ikke blir reparert på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under reisen. Den reisende har rett til å få erstatning for tap eller skade som blir påført som en følge av at Merlot Reiser ikke oppfyller sine forpliktelser. Rett til erstatning gjelder ikke hvis Merlot Reiser kan sannsynliggjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Merlot Reiser eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av reisen, eller at ingen kunne avverge hendelsen. 
Forsinkelser under transport bestilt gjennom Merlot Reiser, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn, anses etter pakkereiseloven normalt ikke som en mangel ved pakkereisen. Om forsinkelsen skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Merlot Reiser eller transportselskapet ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter pakkereiseloven hindrer ikke at den reisende skal ha den assistanse og eventuelle kompensasjon den er berettiget til etter nevnte EU-forordning. Der den reisende får utbetalt kompensasjonsbeløp iht. EU-reglene fra flyselskapet eller Merlot Reiser, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av ev. prisavslag/ erstatning etter pakkereiseloven.

Hvis det mellom den reisende og Merlot Reiser oppstår uenighet om mangler i reisen og betingelsene, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar foreligger fra Merlot Reiser.
For forhold som ikke er nevnt under disse betingelser, gjelder «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet.