Skip to main content

Generelle betingelser

(Gjelder fra 22.11.2023) 
Vårt selskapsnavn er Den Langsomme Reisen AS, og Merlot Reiser er vårt varemerke.


Bestilling
En bestilling på forespørsel er bindende for kunden når Den Langsomme Reisen AS (heretter DLR) mottar bestillingen. Bestillingen er bindende for DLR når bestillingsbekreftelse med faktura er sendt kunde. Fem dager etter mottatt bestillingsbekreftelse med faktura betales et forskudd på kr 3000 per person.

Priser
Prisene baserer seg på gjeldende valutakurser per 01.11.23 og skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet, skal det opplyses om at dette vil tilkomme. Hvis valutakurser, offentlige skatter el. avgifter endrer seg fra denne dato, forbeholder DLR seg retten til å endre prisene. Et varsel om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise. Hvis prisøkning utgjør 8 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Sluttfaktura for reisen skal betales 35 dager før avreise. Hvis betaling ikke er mottatt av DLR innen rimelig tid etter fristen og DLR ikke oppnår kontakt med kunden, vil reisen betraktes som annullert fra kundens side og nedenstående avbestillingsregler gjelder.

Avbestillingsforsikring
DLR anbefaler alle kunder å ha en oppdatert avbestillingsforsikring. De fleste har dette inkludert i sin ordinære reiseforsikring, så kunden bør i første omgang undersøke sine gjeldende betingelser. Er ikke avbestillingsforsikring inkludert, bør den reisende vurdere å kjøpe dette separat. Denne lenken leder til forsikringsselskapet Gouda, som tilbyr dette.

Avbestilling
Kunden kan avbestille reisen og eventuelle ekstranetter etter følgende regler:
Ved avbestilling 60 dager eller mer før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr 500 per person.
Ved avbestilling mellom 59 og 35 dager før avreise beholder DLR depositumsbeløpet.Ved avbestilling mellom 34 og 15 dager før avreise beholder DLR 50 % av reisens pris.
Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har de nødvendige papirer (pass, flybillett, ev. helseattester e.l.), beholder DLR hele reisens pris. 

NB! For noen få turer der DLRs rett til refusjon fra underleverandører er mer begrenset, vil andre avbestillingsbestemmelser gjelde, dette gjelder spesielt turene «Båt & sykkel». Disse individuelle refusjonsreglene vil finnes på DLRs nett- og bestillingssider, og skal også gis på en klar og tydelig måte ved bestilling. De skal også fremkomme på bestillingsbekreftelsen kunden får på e-post eller i posten. 

Eventuell omgjøring til enkeltrom
Har kunden bestilt en reise i delt dobbelt-/twinrom sammen med et reisefølge og sistnevnte avbestiller slik at kunden må over i enkeltrom, gjelder følgende regler:
Hvis reisefølget avbestiller 35 dager eller mer før avreise, må reisende kunde betale gjeldende enkeltromstillegg. 
Hvis reisefølget avbestiller mellom 34 og 15 dager før avreise, deler DLR og reisende kunde gjeldende enkeltromstillegg. 
Hvis reisefølget avbestiller 14 dager eller mindre før avreise, vil DLR ikke belaste reisende kunde for gjeldende enkeltromstillegg.

Endringsgebyr
Dersom kunden etter at en reise er bekreftet fra DLR ønsker å endre sin bestilling (reisedag, reisemål, hotell osv.), vil kunden bli belastet med et endringsgebyr på kr 300 per person, dersom DLR har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Dette gjelder ikke tilleggsbestillinger av ekstranetter. 

Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter DLR om dette innen rimelig tid før avreise.

Den Langsomme Reisen AS’ plikter
DLR forplikter seg til å gjennomføre reisen slik den er omtalt på www.merlot.no. Hvis det ikke skulle melde seg nok deltakere til en avgang for gruppetur, kan DLR avlyse reisen senest 20 dager før avreise, og den reisende vil få valget mellom en annen avgang, eller at alle innbetalte beløp refunderes. DLR kan også avlyse en pakkereise dersom den ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og kunden underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. DLR plikter da å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart, men kunden har ikke rett til erstatning for ev. andre utgifter han måtte ha hatt, f.eks. til flyreise.

Den reisendes plikter
Den reisende må overholde betalingsfristene, og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som pass, flybillett, ev. helseattester o.l. Reiseforsikring er obligatorisk. Den reisende plikter å følge DLRs anbefalinger nøye med hensyn til nødvendige klær og utstyr for turen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og DLRs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, for bruk av sykkelhjelm under sykkelturer, og å være moderat med inntak av alkohol underveis. Den reisende står ansvarlig for ev. skade på hotellinventar, sykler og el-sykler samt tyveri av ulåste eller uforsvarlig låste sykler og el-sykler.

Bagasjetransport
Med bagasjetransporten kan det bare sendes klær og utstyr som er for tungt for at den reisende ønsker å ta det med seg i løpet av dagen. Verdisaker med liten vekt og stor verdi, f.eks. penger, nødvendige medisiner, briller, smykker, mobiltelefoner, kamera, pass, kredittkort osv., bør den reisende ha på seg til enhver tid. Vårt maksimale ansvar for bagasje under transport begrenser seg til 1 hovedkolli og kr 10 000 per person. Små tilleggskolli tar vi ikke ansvar for. Blir bagasje skadet under bagasjetransport, må den reisende umiddelbart underrette DLRs representant eller samarbeidspartner på stedet om dette, hvis ikke faller klageretten bort.  

Ved mangler
Hvis den reisende mener at det er mangler ved reisen, skal den reisende uten ugrunnet opphold informere DLRs lokale representant eller DLRs kontor i Oslo. Under forutsetning av at mangelen ble påpekt under reisen, og dersom manglene ikke blir avhjulpet på en tilfredsstillende måte innenfor en rimelig frist fastsatt av kunden, eller det er umulig eller medfører uforholdsmessige kostnader for DLR å gjøre dette, kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert. Ev. kan kunden kreve å bli tilbudt alternative reisetjenester, prisavslag, eller å få hevet reisen og kreve tilbake verdien av de reisetjenestene som ikke er levert. Dersom manglene fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av DLR. DLR er fri for erstatningsplikt dersom det kan dokumenteres at manglene skyldes uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter. 

Hvis det mellom den reisende og DLR oppstår uenighet om mangler i reisen og betingelsene, kan den reisende bringe saken inn for Pakkereisenemnda innen 4 uker etter at endelig svar foreligger fra DLR.

For forhold som ikke er nevnt under disse betingelser, gjelder «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. 

Den Langsomme Reisen AS er medlem av det norske Reisegarantifondet

Fulltekstsøk
Snakk med en reiseekspert